หลวงพ่อวัดท่าซุง (MP3)

Watthasung (MP3) On Mobile
Tamroi Media Center (TMC) ผู้จัดทำ
อนุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
บทสวดมนต์ (บาลี)
ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, สวดมนต์เย็น
Folder บทสวดมนต์ข้ามปี
Folder ทำวัตรเช้า - เย็น, สวดมนต์เย็น
Folder บทสวดมนต์ (พิเศษ)
Folder บทสวดบาลี, อังกฤษ, จีน, เวียดนาม

สมาทานพระกรรมฐาน
สมาทานพระกรรมฐาน, คำสอนก่อนฝึก
Folder สมาทานพระกรรมฐาน (แบบศีล 5)
Folder สมาทานพระกรรมฐาน (แบบศีล 8)
Folder สารธรรม 1 แนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน
Folder สารธรรม 2 กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน
Folder สารธรรม 3 แนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน
Folder สารธรรม 4 คำสอนที่วิหารรัอยเมตร

หลวงพ่อเทศน์ที่ วัดท่าซุง
ก.พระวินัย (ย่อ) และธรรมปฏิบัติฯ
Folder 01-พระวินัย ปี 2517 - 2518
Folder 02-พระวินัย, ปฐมบัญญัติ 03-โทษละเมิดพระวินัย
Folder 04-ธุดงค์, ปฏิปทาปฏิบัติ, 05-จรณะ 15
Folder ข. มหาสติปัฏฐานสูตร
Folder ค. กรรมฐาน 40
Folder ง. การฝึกปฏิบัติ แบบสุกขวิปัสสโก
Folder จ. เทศน์ทูลถวายเรื่อง จริต 6
Folder ฉ. บารมี 10 ทัศ และ วิปัสสนาญาณ 9
Folder ช.เตวิชโช, ซ.ฉฬภิญโญ, ฌ.ปฏิสัมภิทัปปัตโต
ญ. ผลแห่งการทำบาปอกุศล
Folder 01. บุพกรรมตอนนรก, เปรต, มนุษย์ (ไตรภูมิ)
Folder 02. หนีนรก
ฏ. ปกิณกธรรม
Folder 01-07.สมาทาน, อิทธิบาท 4, แก้อารมณ์ฟุ้ง, ปกิณกะคำสอน
Folder 08.พระพุทธศาสนาช่วยโลก
Folder 09-11.ฤาษีสอนลูกภาคใต้, ภาคเหนือ, ไทรงาม
ฐ. ธรรมะจากพระสูตร
Folder นางวิสาขา-พระนางสามาวดี-นางขุชชุตตรา
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ
Folder 01.บุคคลตัวอย่างในสมัยพุทธกาล
Folder 02.ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
Folder 03.ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า
Folder 04.เมื่อข้าพเจ้าตาย, มรณะสัญญา, อดีตรำลึก, อาลัยหลวงพ่อปาน
ณ. พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม
Folder พระจักขุบาล, โกสัมพีภิกขุ, ธัมมิกอุบาสก
Folder โชติกเถระ, บุพกรรมของพระมหาสาวก
ด. มหาชาดก (ทศชาติ)
Folder พระเตมีย์ใบ้, พระมหาชนก, พระสุวรรณสาม, พระเนมีราช
Folder พระมโหสถ
Folder พระภูริทัต, พระจันทกุมาร, พระพรหมนาถ, พระวิธุรบัณฑิต, พระเวสสันดร
ต. สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521
Folder อานาปานุสติ, อนุสติ, กสิณ, อภิญญา, สรุปคำสอน
หมวดฝึกมโนมยิทธิ
Folder แนะนำผู้ฝึก, คำเตือนครูและศิษย์, บุคคลตัวอย่าง
ท. เทปออกใหม่ ปี 2527
Folder อุทุมพริกสูตร
Folder บารมี 10 (สอนภายใน)
Folder พระนางสามาวดี
Folder เสียงธรรม, พระสูตรก่อนนิทรา
Folder มโนมยิทธิและประวัติของฉัน
ธ.เทปออกใหม่ ชุดกรรมฐาน 40 (ย่อ) ปี 2531
Folder หลักการปฏิบัติ ศีล 5, กรรมบถ 10
น. เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น
Folder นางฟ้าปลาทู, นางฟ้าหมอดู
Folder หลวงพ่อเล่าเรื่องการสร้างวัดท่าซุง
Folder หลวงพ่อเล่าเรื่องธุดงค์
บ. หมวดทั่วไป
Folder หลวงพ่อเทศน์วันพระ
Folder คำสอนที่วิหารแก้วร้อยเมตร
Folder ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน
Folder การปฏิบัติแบบสุกขวิปัสสโก, มโนมยิทธิ
Folder บันทึกความจำพิเศษ, หมดสัญญาต่ออายุ
Folder การสร้างสมเด็จองค์ปฐม, เจดีย์พุดตาน
Folder หลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนา
ป. ชุดลงหนังสือกฎของกรรม
Folder ชวนเทวดา นางฟ้า พรหม ไปนิพพาน
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี 2543)
Folder วิธีปราบไวรัสของคนโบราณ, ธุดงค์-ลานธรรม
หมวดเบ็ดเตล็ด
Folder จุไรท่องเที่ยวดวงดาว

หลวงพ่อเทศน์ที่ บ้านสายลม
คำสอนที่บ้านสายลม
Folder คำสอนที่บ้านสายลม ปี 2528
Folder คำสอนบ้านสายลม ปี 2530-2532
Folder คำสอนที่บ้านสายลม ปี 2533
Folder คำสอนบ้านสายลม ปี 2534
Folder คำสอนบ้านสายลม ปี 2535

หลวงพ่อสนทนาธรรม
หลวงพ่อสนทนาธรรม
Folder อเมริกา, อังกฤษ ปี 2526 - 2527
Folder อเมริกา, ยุโรป, นิวซีแลนด์
Folder ตามสถานที่ต่างๆ
Folder หลวงปู่สุปฏิปันโน
Folder เกร็ดความรู้ (บ้านสายลม)
Folder เกร็ดความรู้ (วัดท่าซุง)
Folder คุยหลังกรรมฐาน

หลวงพ่อเล่าเรื่องการเดินทาง
หลวงพ่อเล่าเรื่องการเดินทาง
Folder ฤาษีสอนลูกภาคใต้
Folder ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ
Folder เชียงแสน
Folder ภูกระดึง
Folder ระยอง, ไทรงาม, คลองวาฬ
Folder อินเดีย

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
Folder หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม 1
Folder หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม 2
Folder หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม 3
Folder หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม 4
Folder หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม 5

เล่าเรื่องที่ลานธรรม
เล่าเรื่องที่ลานธรรม
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2562
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2561
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2560
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2559
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2558
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2557
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2556
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2555
Folder เล่าเรื่องที่ลานธรรม ปี 2549
Folder เล่าเรื่องทั่วไป

เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
Folder เล่มที่ 1 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค 1
Folder เล่มที่ 2 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค 2
Folder เล่มที่ 3 พระวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์
Folder เล่มที่ 4 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 1
Folder เล่มที่ 5 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 2
Folder เล่มที่ 6 พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค 1
Folder เล่มที่ 7 พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค 2
Folder เล่มที่ 8 พระวินัยปิฎก ปริวาร
Folder
Folder พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน, พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
Folder ปัญญาสชาดก (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 1
Folder ปัญญาสชาดก (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 2
Folder เล่มที่ 9 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
Folder เล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
Folder เล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
Folder เล่มที่ 12 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
Folder เล่มที่ 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
Folder เล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
Folder เล่มที่ 15 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
Folder เล่มที่ 16 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
Folder เล่มที่ 17 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
Folder เล่มที่ 18 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
Folder เล่มที่ 19 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
Folder เล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกทุกติกนิบาต
Folder เล่มที่ 21 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
Folder เล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกฉักกนิบาต
Folder เล่มที่ 23 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐกนวกนิบาต
Folder เล่มที่ 24 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก เอกาทสกนิบาต
Folder เล่มที่ 25 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต (เล่มที่ 25)
Folder เล่มที่ 26 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา
Folder เล่มที่ 27 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1
Folder เล่มที่ 28 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2
Folder เล่มที่ 29 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส
Folder เล่มที่ 30 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
Folder เล่มที่ 31 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
Folder เล่มที่ 32 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1
Folder เล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวงศ์ จริยาปิฎก
Folder
Folder เล่มที่ 34 พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี
Folder เล่มที่ 35 พระอภิธรรมปิฎก วิภังคปกรณ์
Folder เล่มที่ 36 พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลปัญญัติ
Folder เล่มที่ 37 พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุปกรณ์
Folder เล่มที่ 38 พระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ์ ภาค 1
Folder เล่มที่ 39 พระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ์ ภาค 2
Folder เล่มที่ 40 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 1
Folder
Folder พระเจ้าสิบชาติ (ทศชาติชาดก)
Folder ประวัติพุทธสาวก (ภิกษุ - ภิกษุณี)
Folder ประวัติพุทธสาวก (อุบาสก - อุบาสิกา)
Folder พระอานนท์ พุทธอนุชา
Folder ลีลาวดี, ธรรมธารา โดย ธรรมโฆษ
Folder วิสุทธิมรรค (ต้นแบบกรรมฐาน 40)
Folder มิลินทปัญหา 1
Folder มิลินทปัญหา 2
Folder ประวัติพระอริยสงฆ์ไทย
Folder กฏเเห่งกรรม 1
Folder กฏเเห่งกรรม 2
Folder นิทานธรรม
Folder ธรรมนิทาน
Folder นิทานชาดก
Folder ตำนานไทย
Folder คำอริยะถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙

บทสวดมนต์ (ประกอบดนตรี)
บทสวดมนต์ (ประกอบดนตรี)
Folder บทสวดมนต์ (ประกอบดนตรี)
Folder เพลงบรรเลง..สบายอารมณ์

   Copyright © 2016 | All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
Flag Counter